Thứ sáu, Ngày: 03/07/2020

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 9 năm 2019 gồm có:

- Tài liệu in: 593.112 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 29.965 bản, tài liệu địa chí với 17.092 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 419 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 88.303 trang.

- Tài liệu điện tử: 3520 băng đĩa CD/DVD; số hóa 1370 tài liệu (tương đương 165.627 trang tài liệu) về địa chí Hà Nội và 1017 bài báo tạp chí viết về văn hóa và thể thao Hà Nội.