Mode:         

 

Mạng lưới thư viện công cộng Hà Nội

MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Lịch sử sáp nhập về địa giới hành chính, mở rộng Thủ đô Hà Nội năm 2008 đã l­ưu lại dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của các ngành trên địa bàn thành phố, không ngoài ảnh h­ưởng chung đó, tháng 2/2009, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ra quyết định thành lập Thư viện Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Thư­ viện nhân dân Hà Nội và Thư viện Hà Tây.

 Sau khi sáp nhập, Thư viện Hà Nội với 2 trụ sở hoạt động tại 2 cơ sở: cơ sở 1 tại địa chỉ 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm và cơ sở 2 tại địa chỉ 2B Quang Trung - Hà Đông. Hiện nay, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò của thư viện cấp Thành phố, Thư viện Hà Nội đang hướng dẫn nghiệp vụ mạng lưới thư viện công cộng và xây dựng phong trào đọc sách trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

Tính đến hết năm 2012, mạng lưới Thư viện công cộng Hà Nội bao gồm:

- Thư viện Hà Nội (02 cơ sở).

- 29 thư viện cấp huyện.

- 112 thư viện cấp xã.

- 846 thư viện, tủ sách, phòng đọc sách cơ sở.

Trong nhiều năm qua, mạng l­ưới Thư viện công cộng Hà Nội đã góp phần vào việc đ­ưa chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống của mỗi ng­ười dân, nâng cao trình độ dân trí, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống văn hóa, bồi dưỡng giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô... Có thể nói, những thành tích đáng kể của công tác thư viện trên địa bàn Thủ đô đã và đang đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch và ngày càng phồn vinh.