Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ KỸ THUẬT

1. Chức năng:

Phòng Bổ sung và xử lý kỹ thuật có chức năng thu thập và xử lý kỹ thuật các loại hình tài liệu được xuất bản trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá của Hà Nội và đối tượng phục vụ của thư viện;

- Thu thập, sưu tầm các loại tài liệu được xuất bản tại Hà Nội và viết về Hà Nội;

- Bổ sung tài liệu bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp, nhận trao đổi, biếu tặng tài liệu của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn Thành phố;

- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

- Biên soạn và xuất bản ấn phẩm thư mục sách mới;

- Xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên thực tập của các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành thư viện;

- Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác bổ sung và xử lý kỹ thuật;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.