Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG TIN HỌC

1. Chức năng:

Tổ chức, quản lý hệ thống mạng máy tính Thư viện Hà Nội, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô hình và định hướng do Ban Giám đốc Thư viện quyết định. Lập kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Thư viện Hà Nội và hệ thống thư viện quận, huyện, thị xã.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Thư viện lập kế hoạch ứng dụng CNTT tại Thư viện Hà Nội và hệ thống thư viện quận, huyện, thị xã;

- Nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng CNTT cho các phòng, ban tại Thư viện, hệ thống thư viện quận, huyện, thị xã;

- Quản trị cơ sở dữ liệu, mạng LAN, Internet của toàn cơ quan;

- Quản lý và bảo trì máy tính, máy in, các trang thiết bị, phần mềm... đảm bảo cho hệ thống máy tính của cơ quan vận hành tốt;

- Nghiên cứu và ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn; quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của thư viện;

- Quản trị, xây dựng, cập nhật thông tin trang WEB của Thư viện Hà Nội;

- Tổ chức và khai thác sử dụng phòng đọc đa phương tiện;

- Tổ chức sản xuất sách nói;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.