Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG ĐỊA CHÍ VÀ THÔNG TIN TRA CỨU

1. Chức năng:

Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu có chức năng bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các tài liệu có nội dung liên quan đến Hà Nội. Xây dựng các ấn phẩm thông tin. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm và giới thiệu sách, báo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu cho Giám đốc Thư viện Hà Nội về mặt chuyên môn nghiệp vụ trong công tác địa chí, tuyên truyền;

- Biên soạn các ấn phẩm thông tin địa chí, thông tin chọn lọc, các loại thư mục có nội dung về Hà Nội;

- Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin cho người đọc về vốn tài liệu thư viện và các nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Hà Nội;

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu sách, báo;

- Thống kê tổng hợp báo cáo về công tác địa chí, tuyên truyền;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.