Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ PHONG TRÀO CƠ SỞ

1. Chức năng:

- Xây dựng kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu tới các thư viện cấp huyện và thư viện, tủ sách cơ sở;

- Xây dựng và hướng dẫn nghiệp vụ mạng lưới thư viện quận, huyện, thị xã và thư viện cơ sở;

- Tổ chức phục vụ Thư viện lưu động;

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và thực hiện kế hoạch hoạt động;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nghiệp vụ của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Hà Nội;

- Xây dựng kế hoạch, xử lý nghiệp vụ kho sách luân chuyển và thực hiện luân chuyển sách về cơ sở;

- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại các quận, huyện, thị xã; cấp xã, phường, thị trấn và cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan ban ngành khác;

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo về hoạt động thư viện cấp huyện và cơ sở;

- Nhận, quản lý và phân chia sách chương trình mục tiêu, sách tài trợ, tặng biếu. Lập danh mục phân chia sách hạt nhân tặng thư viện quận, huyện, thị xã và các tủ sách cơ sở;

- Xây dựng lịch phục vụ và phối hợp thực hiện Thư viện lưu động; Chọn và lập danh mục sách phục vụ lưu động tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức thi tuyên truyền truyền, giới thiệu sách và xây dựng phong trào đọc sách, báo tại các quận, huyện, thị xã đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.