Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

1. Chức năng:

Phòng Phục vụ bạn đọc có chức năng phục vụ bạn đọc, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô. Bảo quản vốn tài liệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và thực hiện kế hoạch hoạt động; tham mưu giúp Ban giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn phòng Phục vụ bạn đọc.

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện bằng hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ người khuyết tật, mượn liên thư viện tra cứu tìm kiếm, cung cấp thông tin theo yêu cầu, phổ biến thông tin có chọn lọc, sao chụp tài liệu và các loại hình phù hợp với chức năng của thư viện;

- Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng các hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện;

- Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu truyền thống và bảo đảm an toàn đối với tài liệu điện tử. Chú trọng công tác phục chế các tài liệu; ưu tiên chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp (số hóa, vi phim) đối với các tài liệu quý hiếm, dễ hư hỏng, tăng cường liên kết chia sẻ, hỗ trợ cho thư viện các cấp trên địa bàn;

- Thực hiện kiểm kê, thanh lọc tài liệu, phù hợp với quy mô, số lượng, tính chất tài liệu của thư viện theo quy định;

- Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu;

- Tổ chức kho sách khoa học theo đúng nghiệp vụ thư viện, để thuận tiện cho việc phục vụ bạn đọc;

- Nghiên cứu nhu cầu đọc mượn tài liệu của bạn đọc để đề xuất với phòng nghiệp vụ kịp thời bổ sung vốn tài liệu;

- Kết hợp với các phòng ban khác trưng bày triễn lãm sách, báo, tạp chí theo các ngày lễ lớn trong năm;

- Tổ chức hội nghị bạn đọc để trưng cầu ý kiến góp ý công tác thư viện;

- Cấp thẻ cho bạn đọc;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.