Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN HÀ NỘI

    Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-SVHTT ngày 30/05/2017 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội.

I. Vị trí, chức năng:

Thư viện Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở.

Thư viện Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.

2. Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của thành phố Hà Nội.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao việc đăng ký hoạt động thư viện trên địa bàn Thành phố theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện Hà Nội trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

6. Mở cửa phục vụ người sử dụng thư viện phù hợp với điều kiện sống, làm việc và học tập của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

8. Tham gia xây dựng thư viện cấp quận, huyện, thị xã; cấp xã, phường, thị trấn, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại các quận, huyện, thị xã; cấp xã, phường, thị trấn và cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác.

10. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực Thư viện: tham gia các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện báo cáo định kỳ, tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vị quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao.

 13. Tiếp nhận các xuất bản phẩm từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao theo quy định của pháp luật.

 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao giao.