Thứ sáu, Ngày: 02/06/2023

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 12 năm 2022 gồm có:

- Tài liệu in: 650.034 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 37.603 bản, tài liệu địa chí với 20.632 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 395 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 3.178 tài liệu (tương đương 123.866 trang.)

- Tài liệu điện tử: 3.741 băng đĩa CD/DVD; CSDL toàn văn: 2.594 tài liệu (tương đương 367.931 trang) về địa chí Hà Nội và 1.017 bài báo tạp chí về văn hóa và thể thao Hà Nội.