Thứ sáu, Ngày: 02/06/2023
Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Loại văn bản:  Cơ quan ban hành: 
Tìm kiếm
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối
 STT  Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản  Xem 
1. Quyết định 3815/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
2. Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
3. Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
4. Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5. Quyết định 206/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
6. Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
7. Nghị định 93/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
8. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
9. Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
10. Luật 46/2019/QH2019 LUẬT THƯ VIỆN
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối