Thứ năm, Ngày: 20/06/2024
Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 07/2022/QH15
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • 17/2023/NĐ-CP
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
 • 3815/QĐ-BVHTTDL
  Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
 • 05/2022/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
 • 02/2022/TT-BVHTTDL
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện